واحد فنی و مهندسی

وظایف اصلی این واحد

  1. طراحی و امکان سنجی انواع مقاطع صنعتی و ساختمانی

  2. طراحی و امکان‌سنجی اجرای انواع پوشش‌های سطحی بر روی مقاطع تولید شده

  3. واحد ارزیابی و کنترل کیفیت کلیه مواد اولیه ورودی سازمان

در قسمت طراحی و امکان سنجی تولید قالب های اگستروژن با استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته  شرایط حین تولید شبیه‌سازی شده وکلیه اطلاعات جهت ارسال به واحد تهیه قالب ارسال می‌گردد.

در قسمت طراحی و امکان‌سنجی اجرای پوشش‌های صنعتی و دکوراتیو با توجه به آلیاژ  قطعه و با پروفیل اجرای کلیه پوشش‌ها از نظر فنی و تامین مواد اولیه و تست‌های مورد نظر برای کنترل شرایط استاندارد طراحی و اجرا شده و برای مشتری ارسال می‌گردد و در صورت تایید مشتری کلیه موارد بصورت مستند در قالب فرم‌های تکنولژی تولید در اختیار واحد تولید قرار می‌گیرد که در حین تولید کلیه شرایط تولید بر اساس این فرم کنترل می‌شود.

در قسمت ارزیابی و کنترل کیفیت مواد اولیه ورودی برای کلیه مواد اولیه تاثیرگذار بر کیفیت پرونده تشکیل داده شده و در مراحل مختلف شامل ورود اولیه و مراحل حین تولید و در زمان انبارش مورد ارزیابی مستمر قرار می‌گیرد،کلیه عیوب مشاهده شده در جهت بهبود  به تامین‌کنندگان اطلاع‌رسانی می‌شود و در انتها مواد اولیه کلیه تامین‌کنندگان گرید‌بندی می‌شود.

در واحد کنترل کیفیت ما بصورت مستمر مواد شیمایی موثر در تولید مورد آزمایش قرار گرفته و براساس استاندارد نسبت به پالایش و استفاده بهینه  از این مواد تلاش میشود . همچنین محصولات تولیدی در این واحد مورد ازمونهای متنوعی برای اثبات کیفیت قرار میگیرند که با ثبت سوابق کیفی این رویه بصورتی مدیریت شده ما را قادر میسازد تا بهترین کیفیت را بتوانیم بصورتی مستمر ارائه دهیم .

Untitled-66  Untitled-4  Untitled-5 Untitled-6  Untitled-7  Untitled-1 Untitled-2 Untitled-3