نام شما (الزامی) :

سمت :

ایمیل شما (الزامی) :

۱- کیفیت محصول تحویل شده در شش ماه گذشته از نظر خدمات رنگ پودری

۲- كیفیت محصول تحویل شده در شش ماه گذشته از نظر خدمات طرح چوب

۳- كیفیت محصول تحویل شده در شش ماه گذشته از نظر خدمات آندایز

۴- كیفیت محصول تحویل شده در شش ماه گذشته از نظر فروش پروفیل

۵- تحویل به موقع با توجه به شرایط قرارداد یا سفارش در شش ماه گذشته

۶- تحویل به موقع با توجه به شرایط قرارداد یا سفارش در شش ماه گذشته

۷- رفع نیازهاي گوناگون شما با توجه به تنوع خدمات مجتمع صنعتی پیمان**

۸- وضعیت بسته بندی )زیبایی، سهولت جابجایی، حفاظت از محصول(

۹- خدمات پس از فروش و رسیدگي به نظرات و شکایات شما

۱۰- دسترسي و سهولت ارتباط با مسئولین مرتبط یا افراد جایگزین پاسخگو

۱۱- ارائه اطلاعات فنی و سایر اطلاعات مورد نیاز شما

۱۲- نوع برخورد مسئولین مرتبط

۱۳- چقدر احتمال دارد شما مجتمع صنعتی پیمان را به شرکت های نیازمند خدمات پوشش آلومینیوم یا مشتریان پروفیل آلومینیوم توصیه نمایید؟ لطفاً براي پاسخ به این سئوال عددي از 1 تا 10 را مرقوم فرمایید. عدد 1 بیانگر کمترین احتمال و عدد 10 بیانگر بیشترین احتمال مي باشد.

۱۴- توضیحات بیشتر