واحد پولیش آلومینیوم

با استفاده از خدمات پولیشینگ آلومینیوم و براشینگ  گزینه های بیشتری برای نمای ظاهری آندایز قابل تولید و ارائه است .

گروه های مرتبط: چرا آلومینیوم به صرفه تر از U.P.V.C است؟ , پروفیل آلومینیوم و ترمال بریک

Untitled-1 Untitled-2 Untitled-3Untitled-4 Untitled-5 Untitled-6Untitled-7 Untitled-8 Untitled-9Untitled-10 Untitled-11