اعضای هیئت مدیره

عباس عمو شعبانی

مدیریت امور مالی

 امیر حسین عموشعبانی

مدیریت فنی و مهندسی

 

احمد عموشعبانی

مدیریت بهره برداری

مهدی عموشعبانی
رئیس هیئت مدیره

 

کادر مدیریت

الهام عموشعبانی

مدیریت تبلیغات

 

الهه عموشعبانی

مدیریت بازرگانی

 

احسان عموشعبانی

مدیریت برنامه ریزی تولید

 

شیما عموشعبانی

مدیریت  فروش